எல்லாம் சில காலம் தான்

by Sanju 2010-03-06 16:57:03

எல்லாம் சில காலம் தான்

காதலியும், கண்ணீரும், கனவுகளும் -
எல்லாம் சில காலம் தான்
புரட்சியும், முற்போக்கு சிந்தனையும், சவால்களும்-
எல்லாம் சில காலம் தான்
உறவினர்கள், நண்பர்கள், பிணைப்புகள்-
எல்லாம் சில காலம் தான்
பகை, நட்பு, நன்றி -
எல்லாம் சில காலம் தான்
வாக்குறிதிகள், அழிவில்லா நினைவுகள் -
எல்லாம் சில காலம் தான்
நிரந்தரமானதும், வாழ்வில் சிக்காமல் இருப்பதும் -
எல்லாம் சில காலம் தான்
இன்பமும், துன்பமும், கவலைகளும் -
எல்லாம் சில காலம் தான்
எல்லாம் சில காலம் தான்
எல்லாம் சில காலம் தான்


Tagged in:

1774
like
0
dislike
0
mail
flag

You must LOGIN to add comments