இந்திய தேசிய கீதம்

by Ramya 2012-08-15 17:19:16

இந்திய தேசிய கீதம்


ஜன கண மன அதிநாயக ஜெயஹே
பாரத பாக்ய விதாதா
பஞ்சாப சிந்து குஜராத்த மராட்டா
திராவிட உத்கல வங்கா
விந்திய இமாச்சல யமுனா கங்கா
உச்சல ஜலதி தரங்கா
தவ சுப நாமே ஜாகே
தவ சுப ஆஷிஷ மாகே
காஹே தவ ஜெய காதா
ஜன கண மங்கள தாயக ஜெயஹே
பாரத பாக்ய விதாதா.
ஜெய ஹே, ஜெய ஹே, ஜெய ஹே,
ஜெய ஜெய ஜெய, ஜெய ஹே
1061
like
0
dislike
0
mail
flag

You must LOGIN to add comments