சூடா “டீ” (Tea) குடிப்பதால் வயிற்றில் “கேன்சர்” (Cancer) வரும் அபாயம் உள்ளது

by Prakash 2013-03-30 14:33:46சூடா “டீ” (Tea) குடிப்பதால் வயிற்றில் “கேன்சர்” (Cancer) வரும் அபாயம் உள்ளது என்று இந்திய நிபுணர்கள் ஆய்வில் கண்டுபிடித்துள்ளனர். ஆய்வின் முடிவில் அவர்கள் கூறியிருக்கும் சில தகவல்கள்: வாய் முதல் இரப்பை வரை உள்ள குழாய் மிக மிக மிருதுவானது. குறிப்பிட்ட அளவில்தான் அக்குழாய் சூட்டைத் தாங்கும். அதிக சூடாகசூடா “டீ” (Tea) குடிப்பதால் வயிற்றில் “கேன்சர்” (Cancer) வரும் அபாயம் உள்ளது என்று இந்திய நிபுணர்கள் ஆய்வில் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

Tagged in:

1041
like
0
dislike
0
mail
flag

You must LOGIN to add comments