தமிழ் ஆண்டுகளின் பெயர் பட்டியல்

by thulashi 2014-04-08 18:47:36

60 ஆண்டுகளின் பெயர் பட்டியல்


எண்


01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

பெயர்


பிரபவ

விபவ

சுக்ல

பிரமோதூத

பிரசோற்பத்தி

ஆங்கீரச

ஸ்ரீமுக

பவ

யுவ

தாது

ஈஸ்வர

வெகுதானிய

பிரமாதி

விக்கிரம

விஷு

சித்திரபானு

சுபானு

தாரண

பார்த்திப

விய

சர்வசித்து

சர்வதாரி

விரோதி

விக்ருதி

கர

நந்தன

விஜய

ஜய

மன்மத

துன்முகி

ஹேவிளம்பி

விளம்பி

விகாரி

சார்வரி

பிலவ

சுபகிருது

சோபகிருது

குரோதி

விசுவாசுவ

பரபாவ

பிலவங்க

கீலக

சௌமிய

சாதாரண

விரோதகிருது

பரிதாபி

பிரமாதீச

ஆனந்த

ராட்சச

நள

பிங்கள

காளயுக்தி

சித்தார்த்தி

ரௌத்திரி

துன்மதி

துந்துபி

ருத்ரோத்காரி

ரக்தாட்சி

குரோதன

அட்சய

கிரெகொரியின்(Gregorian) ஆண்டு


1987 - 1988

1988 - 1989

1989 - 1990

1990 - 1991

1991 - 1992

1992 - 1993

1993 - 1994

1994 - 1995

1995 - 1996

1996 - 1997

1997 - 1998

1998 - 1999

1999 - 2000

2000 - 2001

2001 - 2002

2002 - 2003

2003 - 2004

2004 - 2005

2005 - 2006

2006 - 2007

2007 - 2008

2008 - 2009

2009 - 2010

2010 - 2011

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

2020 - 2021

2021 - 2022

2022 - 2023

2023 - 2024

2024 - 2025

2025 - 2026

2026 - 2027

2027 - 2028

2028 - 2029

2029 - 2030

2030 - 2031

2031 - 2032

2032 - 2033

2033 - 2034

2034 - 2035

2035 - 2036

2036 - 2037

2037 - 2038

2038 - 2039

2039 - 2040

2040 - 2041

2041 - 2042

2042 - 2043

2043 - 2044

2044 - 2045

2045 - 2046

2046 - 2047

Tagged in:

53
like
1
dislike
0
mail
flag

You must LOGIN to add comments
Sekar

பயனுள்ள பகிர்வு..மிக்க நன்றி..!