மெதுவாகத் தான் மெதுவாகத் தான் - Kochadaiyaan Lyrics

by thulashi 2014-06-09 20:03:11மெதுவாகத் தான் மெதுவாகத் தான்
எனை ஈராக்கிறாய் பழி வாங்கவா
மெதுவாகத் தான் மெதுவாகத் தான்
எனை ஈர்க்கிறாய் பழி வாங்கவா
மயிலாசன மருவிதழ் நானே
மழை மேகமாய் இறங்கி வந்தேனே
உன் விழி ஓரத்தில் விழுந்து விட்டேனே நான்

மெதுவாகத் தான் மெதுவாகத் தான்
எனை ஈர்க்கிறாய் எனை வாங்கவா
அன்னம் மட வண்ணம்
அழகைச் சிந்தும் அரவிந்தம்
மஞ்சம் எழுதா மன்மதம் இவள் அழகு
எட்டும் திசை எட்டும்
தினம் கட்டும் பரிவட்டம்
இன்னும் சொல்ல மொழி இல்லையே

கோடி வேண்டுமா குடை வேண்டுமா
உன் மடி போல யாவும் சுகம் நல்குமா

படை வேண்டுமா பகை வேண்டுமா
உனைப் போல் வீழ்த்த ஆள் ஏது
எனை வெல்ல யாரும் இல்லை
உனையின்றி திசைகள் வெல்லும் இசையே

ஆதி அந்தம் ஆகி வந்த ஜோதி இந்த அழகன்
மனம் கனி வையம் கொண்ட
ஏதன் தோட்ட மலர் தான் இவளல்லவா (2)

ராணா.. ராணா..
என்னைக் கொஞ்சு ராணா
உன்னை மிஞ்ச ஆணா
அழகு போகும் வீணா
நேரம் போக்க வேணா

தொட்டு வந்த முல்லை விட்டு வைத்ததில்லை
கொஞ்சும் அன்புத் தொல்லை
காட்டும் இன்ப எல்லை

ஜாரே ஜாரே ...

ஆதி அந்தம் ....

அன்னம் மட வண்ணம்
அழகைச் சிந்தும் அரவிந்தம்
மஞ்சம் எழுதா மன்மதம் இவள் அழகு
எட்டும் திசை எட்டும்
தினம் கட்டும் பரிவட்டம்
இன்னும் சொல்ல மொழி இல்லையே

கோடி வேண்டுமா குடை வேண்டுமா
உன் மடி போல யாவும் சுகம் நல்குமா

படை வேண்டுமா பகை வேண்டுமா
உனைப் போல் வீழ்த்த ஆள் ஏது

மெதுவாகத் தான் மெதுவாகத் தான்
எனை ஈராக்கிறாய் பழி வாங்கவா

மெதுவாகத் தான் மெதுவாகத் தான்
எனை ஈர்க்கிறாய் எனை வாங்கவா
 

1163
like
0
dislike
0
mail
flag

You must LOGIN to add comments