வந்தே மாதரம் - Vande Mataram Lyrics - Indian National Song

by Geethalakshmi 2010-01-26 14:51:27

வந்தே மாதரம் - Vande Mataram Lyrics - Indian National Song


வந்தே மாதரம்!
சுஜலாம் சுபலாம்
மலயஜ சீதலாம்
ஷஸ்யஷியாமளாம்
மாதரம்
வந்தே மாதரம்

ஷுப்ரஜ்யோத்ஸன
புலகிதயாமினிம்
புல்லகுஸுமித த்ருமதல
ஷோபினிம்
சுஹாசினிம் சுமதுர
பாஷினிம்
சுகதாம் வரதாம்
மாதரம்
வந்தே மாதரம்
--பங்கிம் சந்திர சட்டோபாத்தியாயர் எழுதிய வந்தே மாதரம்
vande mātaram
sujalāṃ suphalāṃ
malayajaśītalām
śasya śyāmalāṃ mātaram
vande mātaram

śubhra jyotsnā
pulakita yāminīm
phulla kusumita
drumadalaśobhinīm
suhāsinīṃ
sumadhura bhāṣiṇīm
sukhadāṃ varadāṃ mātaram
vande mātaram
--Bankim chandra chatterjee - vande mataram

English Meaning:

Mother, I bow to thee!
Rich with thy hurrying streams
bright with orchard gleams,
Cool with thy winds of delight,
Dark fields waving Mother of might,
Mother free.
Glory of moonlight dreams,
Over thy branches and lordly streams,
Clad in thy blossoming trees,
Mother, giver of ease
Laughing low and sweet!
Mother I kiss thy feet,
Speaker sweet and low!
Mother, to thee I bow.


Tagged in:

7594
like
1
dislike
0
mail
flag

You must LOGIN to add comments